Algemene voorwaarden Bloom & Star BV

1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bloom & Star BV (hier na te noemen Bloom & Star) en een koper waarop Bloom & Star deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Bloom & Star, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie


Alle informatie in de catalogi en op de website van Bloom & Star is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Bloom & Star noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Bloom & Star is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden zijn verstrekt, zoals tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Bestellen


Na een geplaatste bestelling ontvangt de koper een bevestiging per e-mail en/of post met het besteloverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden direct verwerkt, waarbij leveringstermijnen altijd indicatief zijn en vooraf met de klant worden afgestemd. Bloom & Star houdt u op de hoogte van de vordering van de bestelling. Wij doen ons best om onze catalogi zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

4. Prijzen en betalingen


Alle vermelde prijzen van Bloom & Star zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Kopers kunnen betalen door het verschuldigde bedrag, welke in rekening wordt gebracht, naar de betaalrekening van Bloom & Star over te maken. Het plaatsen van de bestelling is pas volledig als daarvoor de eerste betaling, zoals overeengekomen met de koper, is gedaan. Met koper wordt vooraf afgesproken hoe de verdeling van de betaling zal plaatsvinden. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum.

5. Bezorging


De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. 
Verzending vindt vaak internationaal plaats, waardoor er factoren zijn, die buiten de macht van Bloom & Star liggen, die de bezorgtermijn kunnen beïnvloeden. Producten worden standaard verpakt per meerdere gelijke stuks en combinaties dienen na levering zelf te worden samengesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud


Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Bloom & Star is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Afwijking kwaliteit


Indien de geleverde artikelen niet volgens bestelling zijn geleverd, of op een andere manier niet voldoen aan de algemene maatstaven van kwalitatief goede producten, dan heeft de koper het recht op vervanging van de producten. Gebreken dienen altijd aantoonbaar te worden gemaakt aan Bloom & Star. De garantie vervalt wanneer het artikel door de koper beschadigd is, en de producten gebruikt, gedragen en/of gewassen zijn of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de koper komen. Bloom & Star restitueert in geen geval de verzend/verpakkingskosten.

8. Vragen / klachten 


Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (info@bloomandstar.com) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht.

9. Privacy


Bloom & Star vindt het zeer belangrijk dat de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Bloom & Star zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

10. Aansprakelijkheid


Bloom & Star garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Bloom & Star geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 ‘Afwijking kwaliteit’ is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Bloom & Star sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Bloom & Star beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Bovendien is Bloom & Star niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften geleverd bij artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de koper. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onze catalogi en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit onze catalogi.

11. Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bloom & Star in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bloom & Star gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright

Op alle in de catalogi en website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de catalogi of de website van Bloom & Star zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie, zoals deze aanwezig is in de catalogi en de website. De tekst of grafische voorstellingen in de catalogi en website mogen zonder schriftelijke toestemming van Bloom & Star noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

13. Geen rechten ontlenen uit catalogi, producten kunnen verschillen

Onze catalogi en website zijn met zorg samengesteld, u kunt echter geen rechten hieruit ontlenen. De uiteindelijk geleverde producten kunnen licht afwijken van de producten zoals zij in de catalogi en de website vermeld of getoond zijn. Zeker waar het handgemaakte producten betreft, moet rekening gehouden worden met kleine verschillen in kleur, vorm en maat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om deze verschillen zoveel mogelijk te beperken en wordt er altijd gewerkt met hoge kwaliteitseisen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15. Acceptatie algemene voorwaarden

Een ieder die een bestelling plaatst bij Bloom & Star wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

© 2011 Bloom & Star Nederland
All rights reserved